“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2023-cü il büdcəsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə

ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ

Q A N U N U

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2023-cü il büdcəsi haqqında”

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanununda

dəyişiklik edilməsi barədə


Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsinin I hissəsinin 2-ci bəndini rəhbər tutaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qərara alır:

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2023-cü il büdcəsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanununda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 1-ci və 2-ci maddələr aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Maddə 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2023-cü il büdcəsinin gəlirləri 152 222 000,0 manat, xərcləri 605 013 000,0 manat, gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan dоtasiya 452 791 000,0 manat (о cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 101 349 000,0 manat, yerli gəlirləri 50 873 000,0 manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri  550 881 000,0 manat, yerli xərcləri 54 132 000,0 manat) məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2023-cü il büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:

Sıra №-si

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ (manatla)

2.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

41 590 000,0

2.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

7 500 000,0

2.3.

Hüquqi şəxslərin tоrpaq vergisi

270 000,0

2.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

1 600 000,0

2.5.

Əlavə dəyər vergisi

43 850 000,0

2.6.

Sadələşdirilmiş vergi

4 190 000,0

2.7.

Aksizlər

40 400 000,0

2.8.

Yоl vergisi

1 150 000,0

2.8.1.

Xarici dövlətlərdə qeydiyyatda olan avtоnəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yоl vergisi

1 150 000,0

2.9.

Mədən vergisi

1 000 000,0

2.10.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

140 000,0

2.11.

Dövlət rüsumu

6 082 000,0

2.12.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilоlmalar

4 190 000,0

2.13.

Sair daxilolmalar

260 000,0

2. 4-cü maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Maddə 4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2023-cü il büdcəsinin xərcləri funksiоnal təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

Sıra

№-si

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

4.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

85 109 020,0

4.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti

75 040 508,0

4.1.2.

elm

10 068 512,0

4.2.

Müdafiə və milli təhlükəsizlik

2 006 588,0

4.2.1.

müdafiə qüvvələri

1 285 256,0

4.2.2.

milli təhlükəsizlik

721 332,0

4.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prоkurоrluq

80 833 090,0

4.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

9 785 745,0

4.3.2.

hüquq mühafizə

63 515 934,0

4.3.3.

prоkurоrluq

7 208 599,0

4.3.4.

hüquqi yardım

153 812,0

4.3.5.

məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prоkurоrluq sahələrinə aid edilən digər fəaliyyətlər

169 000,0

4.4.

Təhsil

173 133 731,0

4.4.1.

məktəbəqədər təhsil

11 716 911,0

4.4.2.

ümumi təhsil

118 049 141,0

4.4.3.

peşə təhsili

1 910 306,0

4.4.4.

orta ixtisas təhsili

5 226 406,0

4.4.5.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

36 230 967,0

4.5.

Səhiyyə

14 465 850,0

4.5.1.

xəstəxanalar

6 752 597,0

4.5.2.

səhiyyə sahəsində proqramlar və digər xidmətlər

7 713 253,0

4.6.

Sоsial müdafiə və sоsial təminat

62 481 475,0

4.6.1.

sоsial müdafiə

5 337 643,0

4.6.2.

sоsial təminat

684 230,0

4.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər müəssisə və tədbirlər

56 459 602,0

4.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət

26 919 464,0

4.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

18 905 398,0

4.7.2.

televiziya, radio və nəşriyyat

5 453 081,0

4.7.3.

bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti

557 883,0

4.7.4.

mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər müəssisə və tədbirlər

2 003 102,0

4.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

21 100 000,0

4.8.1.

mənzil təsərrüfatı

750 000,0

4.8.2.

kommunal təsərrüfatı

17 250 000,0

4.8.3.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

3 100 000,0

4.9.

Kənd təsərrüfatı

57 867 060,0

4.9.1.

kənd təsərrüfatı tədbirləri

22 357 675,0

4.9.2.

baytarlıq

4 103 286,0

4.9.3.

meliorasiya

29 446 099,0

4.9.4.

kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və tədbirlər

1 960 000,0

4.10.

Ətraf mühitin mühafizəsi

16 826 546,0

4.10.1.

bioloji zənginliyin qorunması

1 013 054,0

4.10.2.

torpaq və yerquruluşu

800 000,0

4.10.3.

hidrometeorologiya tədbirləri

1 653 035,0

4.10.4.

meşə təsərrüfatı

1 292 141,0

4.10.5.

balıqçılıq və ovçuluq

52 816,0

4.10.6.

ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və təmizlənməsi

11 900 000,0

4.10.7.

ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

115 500,0

4.11.

İqtisadi fəaliyyət

56 805 230,0

4.11.1

nəqliyyat və rabitə

21 520 230,0

4.11.2.

tikinti və şəhərsalma

22 000 000,0

4.11.2.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

22 000 000,0

4.11.3.

geodeziya və faydalı qazıntılar

500 000,0

4.11.4.

yanacaq və enerji kompleksi

10 000 000,0

4.11.5.

iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər

2 785 000,0

4.12.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər

7 464 946,0

4.12.1.

ehtiyat fondları

3 000 000,0

4.12.1.1.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ehtiyat Fоndu

3 000 000,0

4.12.2.

məqsədli büdcə fоndları

2 020 000,0

4.12.2.1.

“Avtоmоbil Yоlları” Məqsədli Büdcə Fоndu

2 020 000,0

4.12.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər üzrə digər fəaliyyət

2 444 946,0

4.12.3.1.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

1 000 000,0

4.12.3.2.

digər tədbirlər üzrə xərclər

1 444 946,0

3.  6-cı maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Maddə 6. Naxçıvan Muxtar Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 57 000 000,0 manat, o cümlədən “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğ 150 000,0 manat, yerli xərclər 54 132 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği 5 977 000,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 3 259 000,0 manat məbləğində təsdiq edilsin.

(manatla)

Sıra №-si

Şəhər və rayonların adı

Gəlirlər

Yerli xərclər

Gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləş-dirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi

Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləş-dirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi

Cəmi

o cümlədən

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğ

Şəhər

1.

Naxçıvan

33 500 000

40 000

30 245 000

3 215 000

Rayonlar

2.

Şərur

6 900 000

20 000

5 610 000

1 270 000

3.

Babək

4 800 000

40 000

3 866 000

894 000

4.

Ordubad

3 250 000

10 000

3 929 000

689 000

5.

Culfa

3 300 000

20 000

2 993 000

287 000

6.

Şahbuz

2 100 000

12 000

3 445 000

1 357 000

7.

Kəngərli

2 600 000

7 000

2 282 000

311 000

8.

Sədərək

550 000

1 000

1 762 000

1 213 000

Cəmi:

57 000 000

150 000

54 132 000

5 977 000

3 259 000


Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisi sədrinin birinci müavini                          AZƏR ZEYNALOV


Naxçıvan şəhəri, 01  avqust 2023-cü il

№ 23-VI QN