Eynəli bəy Sultanovun 150 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında

ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

S Ə R Ə N C A M I

Eynəli bəy Sultanovun 150 illik

yubileyinin keçirilməsi haqqında

 

2016-cı ildə yazıçı – publisist və pedaqoq Eynəli bəy Sultanovun anadan olmasının 150 illiyi tamam olur.

1866-cı ildə Naxçıvanda anadan olan Eynəli bəy Sultanov ilk təhsilini buradakı qəza məktəbində almış, sonra İrəvan kişi gimnaziyasında oxumuşdur. Qarsda, İrəvanda və Tiflisdə müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, “Tiflis Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti”ndə və Zaqafqaziya Maliyyə Komissarlığında işləmişdir. Mətbuatla sıx təmasda olmuş, “Kaspi” qəzetinin İrəvan və Naxçıvan üzrə xüsusi müxbiri, “Kavkazskaya kommuna” qəzetinin redaktoru, “İşıq yolu” qəzetinin məsul katibi işləmişdir.

Ölkəmizdə maarifçiliyin inkişafında əvəzsiz xidmətləri olan Eynəli bəy Sultanov Naxçıvanda ilk kitabxana və mətbəəni, 1882-1883-cü illərdə “Ziyalı məclisi” və “Müsəlman dram incəsənəti cəmiyyəti” ədəbi-mədəni mərkəzlərini yaratmış, qabaqcıl fikirli gəncləri öz ətrafına toplayaraq          1883-cü ildə Naxçıvan teatrının yaranmasında yaxından iştirak etmişdir.

Eynəli bəy Sultanov pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olmuş, Tiflisdə müəllim işləmişdir. O, Azərbaycanda latın qrafikalı əlifbaya keçmək uğrunda təşəbbüslər etmiş, 1924-cü ildə Yeni Əlifba Komitəsi Tiflis söbəsinin katibi kimi səmərəli fəaliyyət göstərmişdir.

Publisistika sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərən Eynəli bəy Sultanov bədii yaradıcılıqla da məşğul olmuş, ictimai fikrə və maarifçi mühitə təsir göstərən hekayə və dram əsərləri, şeirlər yazmış, tərcümələr etmişdir. O, ilk dəfə olaraq Naxçıvanda şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrini toplamış, xalqımızın milli dəyərlərinin tədqiqatçısı və təbliğatçısı olmuşdur.

Eynəli bəy Sultanov ömrünün sonunadək – 1935-ci ilə kimi həyatını xalqının maariflənməsinə xidmətdə keçirmişdir.

2

Azərbaycan ədəbiyyatı, mətbuat və teatrı, habelə ictimai fikir tarixində mühüm yer tutan Eynəli bəy Sultanovun xidmətlərini nəzərə alaraq və Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin                     II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Eynəli bəy Sultanovun 150 illik yubileyi Naxçıvan Muxtar Respublikasında geniş qeyd edilsin.

2. “Eynəli bəy Sultanovun 150 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin Sədri                                           VASİF TALIBOV

 

Naxçıvan şəhəri, 15 fevral 2016-cı il

№ 30-05/S

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisi Sədrinin 2016-cı il 15 fevral

tarixli ­­30-05/S nömrəli Sərəncamı ilə

təsdiq edilmişdir

 

Eynəli bəy Sultanovun 150 illik yubileyinin

keçirilməsi ilə əlaqədar

T Ə D B İ R L Ə R    P L A N I

Tədbirin adı

İcra müddəti

İcraya məsul

təşkilatlar

1.

Eynəli bəy Sultanovun anadan olmasının 150 illiyi ilə əlaqədar  yubiley tədbirinin keçirilməsi

Noyabr, 2016-cı il

Naxçıvan Muxtar Res­pub­likasının Ali Məclisi

 

2.

Eynəli bəy Sultanovun həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş elmi kon­fran­sın keçirilməsi

May,

2016-cı il

AMEA-nın Naxçıvan bölməsi,  Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Nax­­çıvan” Univer­siteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

3.

Təhsil və mədəniyyət müəs­si­sə­lərində Eynəli bəy Sultanovun həyat və fəaliyyətinə aid guşələrin yaradıl­ması və oxucu konfransları­nın təşkil olunması

İl ərzində

Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

4.

“Naxçıvan” ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnalının bir nömrəsinin Eynəli bəy Sultanovun 150 illik yubileyinə həsr olunması

2016-cı il

Naxçıvan Muxtar Res­pub­likasının Ali Məclisi,     AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Döv­lət Universiteti

5.

Eynəli bəy Sultanovun 150 illiyi ilə bağlı poçt markasının buraxılması

2016-cı il

Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi

6.

Eynəli bəy Sultanovun 150 illiyinə həsr olunmuş “Onun həyat amalı” sənədli filminin hazırlanması

2016-cı il

Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi

7.

Eynəli bəy Sultanovun həyat və  fəaliy­yətinə həsr olunmuş tematik verilişlərin və qəzet material­larının hazırlanması, keçirilən tədbirlərin işıqlandırıl­ması

İl ərzində

Naxçıvan Muxtar Res­pub­likasının kütləvi informasiya vasitələri